zjsonic 发表于 2016-4-25 12:15:17

一个后置操作符求值问题

var num1 = 2;
var num2 = 20;
var num3 = num1-- + num2
var num4 = num1 + num2执行结果:
num3=22   // 请问为什么不是21?
num4=21

93728426 发表于 2016-4-26 09:30:30

后置是运算之后才赋值到num1,你要等于21,应该用前置 (--num1) + num2,这样就21了
页: [1]
查看完整版本: 一个后置操作符求值问题